Timpul prezent al culturii..

Cultura este un fenomen social foarte complex aproape imposibil de definit. Unii definesc cultura drept suma tuturor creaţiilor sufleteşti, intelectuale, etice si estetice.

Ovidiu Drîmba în „Istoria culturii şi civilizaţiei” delimitează cultura ca referindu-se la ansamblul aptitudinilor, actelor si operelor limitatela domeniul spiritului si intelectului, iar civilizaţia ca totalitatea mijloacelor cu ajutorul cărora omul se adaptează mediului fizic si social.

Clar este că pentru a simţi esenţa vieţii avem nevoie de cultură. Nu ne putem imaginea lumea fără cultură.Cultura este cea care ne oferă un sentiment unic de apartenenţă la cele mai diverse valori ale existenţei umane care s-au format din cele mai vechi timpuri, pe parcursul a mii de ani și terminând cu tehnologiile moderne.

Vă invităm să răsfoiți acest nou număr al revistei noastre!

 “Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 

The present time of culture…

Culture is a very complex social phenomenon almost impossible to define. Some define culture as the sum of all soul, intellectual, ethical and aesthetic creations.

Ovidiu Drîmba in “History of Culture and Civilization” delimits culture as referring to the set of skills, acts and works limited to the field of spirit and intellect, and civilization as the totality of means by which man adapts to the physical and social environment.

It is clear that in order to feel the essence of life we need culture. We cannot imagine the world without culture. Culture is what gives us a unique sense of belonging to the most diverse values of human existence that have formed since ancient times, over thousands of years and ending with modern technologies.

We invite you to browse this new number of our magazine!

“This project is financed with the support of the General Secretariat of the Government – Department for Romanians Everywhere